Οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου του Χωριού

Με το πέρασμα των χρόνων η τήρηση του Καταστατικού ατόνησε πάρα πολύ, χρήσιμα βιβλία χάθηκαν ή παραποιήθηκαν. Η νομιμότητα του Συλλόγου τέθηκε σε αμφισβήτηση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές του Συλλόγου στις 28/02/2010 αποφάσισε να προχωρήσει στην οργάνωση και λειτουργία του Συλλόγου βάσει του Καταστατικού του.

Προς το σκοπό αυτό προχώρησε στις εξής ενέργειες:

  • Αγορά των απαραίτητων βιβλίων , όπως προσδιορίζονται από το Καταστατικό του.

*  Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

*  Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

*  Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής

*  Βιβλίο Ταμείου

*  Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

*  Βιβλίο Μητρώου Μελών

*  Βιβλίο Πρωτοκόλλου

*  Βιβλίο Περιουσιολογίου

*  Μπλοκ Αποδείξεων Είσπραξης

*  Μπλοκ Αποδείξεων Πληρωμής

  • Κατατέθηκαν στην Νομαρχία Αρκαδίας, όλα τα παραπάνω βιβλία και μπλοκ αποδείξεων, όπου φυλλομετρήθηκαν, σφραγίστηκαν και θεωρήθηκαν.
  • Τυπώθηκαν και μοιράστηκαν αιτήσεις εγγραφής μελών. Όλες οι αιτήσεις πρωτοκολλήθηκαν και παράλληλα ενημερώθηκε το Βιβλίο Μητρώου Μελών. Οι αιτήσεις εγγραφής Μέλους ξεπέρασαν τις 100 !
  • Συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13/3/2010 όπου και εισηγήθηκε την τροποποίηση 12 άρθρων (σε σύνολο 37) του Καταστατικού, την εγγραφή Μελών. Επίσης παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλόγου.
  • Το τροποποιημένο καταστατικό να το καταθέσει προς επικύρωση στο Πρωτοδικείο Τρίπολης
  • Να ανοίξει τραπεζικό Λογαριασμό με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ» σε τράπεζα πανελλαδικής εμβέλειας και αναγνωρισμένου κύρους.
  • Έδωσε μεγάλη σημασία στο αυτονόητο, ότι δηλαδή για κάθε έσοδο του συλλόγου θα εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στον συνεισφέρον πρόσωπο. Επίσης για κάθε έξοδο του Συλλόγου θα λαμβάνεται Τιμολόγιο και ταυτόχρονα θα εκδίδεται απόδειξη πληρωμής.
  • Να τηρείται Βιβλίο Ταμείου και Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
  • Στο τέλος κάθε ΕΞΑΜΗΝΟΥ θα γίνεται οικονομικός απολογισμός, ο οποίος θα αναρτάται στα καφενεία του χωριού και στο διαδίκτυο. Επίσης κάθε μέλος η ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ζητήσει και να του δοθούν πρόσθετες πληροφορίες για τα οικονομικά αποτελέσματα.
  • Βεβαίως με βάσει το Καταστατικό στην αρχή κάθε έτους θα γίνεται Γενική απολογιστική Συνέλευση για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς.